BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Tìm theo
STT Số báo danh Họ và tên Ngày Sinh Điểm Tiếng Anh Điểm Ngữ văn Điểm Toán Điểm chuyên Tổng điểm